Dnes je streda, 27.október 2021, meniny má: Sabína
Čas čítania
5 minutes
Zatiaľ prečítané

Letné detské tábory: Dôležité rady

jún 21, 2021 - 10:55
Prázdniny sú tu o chvíľu a ak uvažujete nad tým, že pošlete vaše deti do tábora, mali by ste si prečítať, čo všetko musíte riešiť pred tým. Národný portál zdravia priniesol ucelenú informáciu o všetkých predpisoch.
Foto: 
Ashton Bingham on Unsplash

Zotavovacie podujatie (tábor) je organizovaný spoločný pobyt najmenej 5 detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti.

Tento rok rodičom pribudla v súvislosti s tábormi nová povinnosť: Pri nástupe na zotavovacie podujatie musia všetci jeho účastníci a osoby zabezpečujúce priebeh zotavovacieho podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od doručenia výsledku.

Povinnosť predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu na COVID-19 neplatí pre deti do 10 rokov, zaočkovaných a tých, ktorí prekonali covid (podrobne rozpísané lehoty nájdete v usmernení ÚVZ SR (PDF, 173 kB)).
Maximálny počet účastníkov zotavovacieho podujatia (deti, vedúci, zdravotníci, inštruktori a pod.) bude regulovaný obdobne ako športové podujatia trvajúce dlhšie ako 4 dni (§ 1 ods. 3 písm. i) vyhlášky č. 216 ÚVZ SR č. 216 z 10 júna 2021).

Poznámky:

 • Podrobnosti týkajúce sa úhrady za laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 stanoví Ministerstvo zdravotníctva SR.

 • Testovanie detí pred účasťou na zotavovacom podujatí odporučilo konzílium odborníkov. Epidemiológovia považujú takéto aktivity za veľmi rizikové: stretávajú sa tam deti z rôznych rodín, čo pre prenos infekcie predstavuje vysokú pravdepodobnosť.
  Testovanie pred vstupom na podujatie je z epidemiologického pohľadu dôležitým opatrením, aby sa znížilo riziko prenosu, ktorému deti počas pobytu s aktivitami čelia.

Potrebné potvrdenia

Pred nástupom na zotavovacie podujatie je potrebné predložiť dve potvrdenia: Prehlásenie o bezinfekčnosti a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Prehlásenie o bezinfekčnosti dokladá nielen dieťa, ale aj všetky osoby zúčastňujúce sa na podujatí, t. j. vedúci, inštruktori, personál kuchyne, personál zaisťujúci upratovanie a ďalšie osoby prítomné na akcii; u detí potvrdzuje bezinfekčnosť písomným vyhlásením rodič alebo iný zákonný zástupca event. iná fyzická osoba, ktorú k tomu zákonný zástupca dieťaťa písomne splnomocnil a toto písomné vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň (rozhodujúci dátum je deň prijatia na akciu). V prehlásení sa uvádza že:

 • dieťa (alebo iná fyzická osoba prítomná na akcii) nejaví známky akútneho ochorenia (napríklad horúčky alebo hnačky), vzhľadom k epidemiologickej situácii sa rozširuje vyhlásenie o údaje príznakov infekcie COVD-19, t. j. zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť, atď.,

 • v priebehu 14 dní pred odchodom neprišlo dieťa (alebo iná osoba prítomná na akcii) do styku s osobou chorou na infekčné ochorenie, alebo podozrivou z nákazy a ani jemu, ani inému príslušníkovi rodiny, žijúcemu s ním v spoločnej domácnosti, nie je nariadené karanténne opatrenie.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti rodičovi, respektíve zákonnému zástupcovi dieťaťa vydá pediater najskôr jeden mesiac pred začiatkom zotavovacieho podujatia; ak dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj tieto skutočnosti.

Režimové opatrenia počas zotavovacieho podujatia

Organizáciu výletov a návštev verejne dostupných atrakcií (múzeá, galérie, kúpaliská atď.) je potrebné prispôsobiť aktuálnej epidemiologickej situácii v okrese a platným vyhláškam ÚVZ SR. Za účelom výletov sa odporúča využívať súkromnú hromadnú dopravu.

Povinnosti organizátorov

 • Usmernenie podrobne opisuje potrebný postup organizátora v prípade podozrenia na COVID-19 i jeho výskytu. Organizátor musí mať zabezpečený priestor na izoláciu osôb s vyčleneným hygienickým zariadením, ktorý musí byť kedykoľvek pripravený na využitie. Izolácia a následne odvoz z akcie infekčne chorého alebo podozrivého z nákazy musia byť zabezpečené bezodkladne. O situácii musí byť okamžite informovaný príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. V prípade potvrdeného výskytu infekcie bude akcia ukončená, budú nariadené potrebné protiepidemické opatrenia pre osoby a vo vzťahu k užívaným priestorom. Pri ostatných infekciách záleží na ich druhu a rozsahu ich rozšírenia v danom kolektíve a ďalších faktoroch ohniska nákazy. S touto eventualitou je potrebné oboznámiť rodičov pred začatím akcie tak, aby bola zaistená ich dostupnosť po celý čas konania akcie.
  Rodičia alebo zákonní zástupcovia dieťaťa majú povinnosť bezodkladne hlásiť výskyt infekčného ochorenia u dieťaťa, ktoré vzniklo do 14 dní po návrate z podujatia miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. V prípade výskytu COVID-19 alebo aj iného infekčného ochorenia s epidemickým výskytom, budú zo strany RÚVZ uložené protiepidemické opatrenia.

 • Organizátori táborov majú počas podujatia dôsledne vykonávať vstupný zdravotný filter u detí a nad rámec zákona aj u ostatných účastníkov akcie. Rovnako je potrebné vykonávať zvýšený zdravotný dohľad počas trvania tábora, zabezpečiť a kontrolovať dôsledné dodržiavanie pravidiel osobnej i prevádzkovej hygieny všetkých účastníkov podujatia a opakovane ich informovať o platných protiepidemických opatreniach.
  Musí sa dbať na dôslednú sanitáciu priestorov a prostredia so zvláštnym zreteľom na hygienické zariadenia.
  Hygienické požiadavky na priestory podujatia sa odvíjajú od typu ubytovania (pevný objekt, chatky, stanové tábory) a sú bližšie špecifikované v usmernení.
  Usmernenie určuje aj požiadavky na prípravu stravy a stravovanie, spôsob zásobovania pitnou vodou či nakladanie s odpadom (bližšie špecifikované v usmernení).

Organizátor musí okrem týchto povinností písomne najmenej tridsať dní pred začiatkom konania tábora požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o posúdenie zotavovacieho podujatia. Zodpovedá za to, že zariadenie, v ktorom sa zotavovacie podujatie uskutočňuje, spĺňa požiadavky pokiaľ ide o umiestnenie, funkčné členenie, priestorové usporiadanie, ubytovanie a prevádzku. K jeho povinnostiam patrí i predloženie potvrdení o odbornej spôsobilosti osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí a osôb manipulujúcich s potravinami.

Nevyhnutnou súčasťou letných táborov sú zdravotníci. Docentka Jana Hamade, vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva SR, ozrejmuje: ,,Odbornú spôsobilosť zdravotníka na zotavovacom podujatí upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia. Zdravotnú starostlivosť na zotavovacom podujatí musí zabezpečovať odborne spôsobilá osoba – lekár, zdravotná sestra, pôrodná asistentka alebo zdravotnícky záchranár podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom je nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

K povinnostiam organizátorov patrí aj:

 • Zabezpečenie stravovania detí s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav a fyzickú záťaž, pričom strava musí byť zdravotne neškodná a výživovo hodnotná,

 • zabezpečenie lekárničky prvej pomoci,

 • informovanie zástupcu dieťaťa o ochorení alebo inej poruche zdravia dieťaťa na podujatí a o prípadnom kontakte s prenosným ochorením,

 • vedenie dokumentácie o podujatí a jej uchovávanie šesť mesiacov od jeho skončenia.

 

Zdroj: ÚVZ SR

- - Inzercia - -